สาเหตุที่ตลาดแรงงานขาดคน มาจากสาเหตุอะไร ??

ปัจจุบันจากระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ณ เวลานี้ ได้มีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากและคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้เองก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ขาดแรงงานที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นจำนวนมากนั้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาแรงงานจากการเปิดรับสมัครหรือการฝากงานเอาไว้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมได้ทราบถึงการเปิดรับสมัครงานและตำแหน่งงานที่ต้องการให้ผู้ว่างงานที่กำลังมองหางานที่ตรงตามความชำนาญของตนเอง และในปัจจุบันภายในตลาดแรงงานก็มีการจัดหาคนเพื่อที่จะส่งต่อให้กับธุรกิจที่มีอยู่ในเวลานี้

สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจนั้นขาดแรงงานที่จะมาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ ทั้งที่ปัจจุบันประชากรภายในประเทศไทยนั้นเองก็มีจำนวนประชากรที่มีอยู่มาก แต่ในจำนวนประชากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 60 ปี ที่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือวัยชรา ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำงานจากกฎหมายแรงงานที่มีอยู่กำหนดเอาไว้ แต่ในบางธุรกิจหรือบริษัทก็มีการจ้างงานผู้สูงอายุหรือวัยชรามาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจและอาจะจะอยู่ที่กำลังความสมัครใจของตัวผู้สูงอายุเองต้องการจะทำหรือไม่ และจำนวนประชากรที่รองลงมาจากผู้สูงอายุหรือวัยชรา คือผู้ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี หรือวัยรุ่น ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งวัยนี้จะเป็นวัยที่เมื่อได้จบการศึกษามาและต้องการที่จะหางานทำเองนั้นก็อาจจะยังไม่สามารถทำงานกับธุรกิจบางอย่างได้ เพราะอาจเกิดจากความไม่ชำนาญในการทำงานที่ได้ทำนั้นอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองและเกิดความคิดที่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นเหมาะสมกับงานจึงทำให้เกิดการเลือกงานที่ต้องการทำ

อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการที่จะมีคนมาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนั้นแต่ไม่ได้ตามที่ต้องการ ทั้งทีมีจำนวนประชากรภายในประเทศไทยอยู่มาก มาจากการขาดแรงงานที่มีคุณภาพหรือแรงงานที่มีฝีมือ ความชำนาญ ในการทำงานธุรกิจเหล่านี้ จึงทำให้ธุรกิจและตลาดแรงงานขาดกำลังคนที่มีฝีมือมาช่วยนั้นเอง

ดังนั้นจากการที่ธุรกิจและตลาดแรงงานขาดกำลังคนที่มาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนั้นก็มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนั้นก็มีส่วนในเรื่องของแรงงานที่ขาดหายไปจากการที่มีประชากรที่เข้าสูงช่วงผู้สูงอายุและแรงงานที่ขาดประสบการณ์หรือขาดฝีมือตรงตามความต้องการของธุรกิจ  ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวนั้นจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดแรงงานต้องการที่จะหาคนหรือบุคลากรที่มีความสามารถตรงสายอาชีพมาช่วยในการดำเนินงานธุรกิจที่มีอยู่ภายในประเทศ